Tamany de la lletra:

CIRURGIA REFRACTIVA

CIRURGIA REFRACTIVA AMB LÀSER

Des de mitjans del segle XX s’han anat investigant i perfeccionant procediments quirúrgics amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten l’ús d’ulleres o lents de contacte per a corregir llurs defectes visuals.
L’objectiu de la cirurgia refractiva és modificar el radi de corbament de la còrnia (aplanant-lo en la miopia i encorbant-lo en la hipermetropia) per tal d’aconseguir enfocar amb nitidesa les imatges a la retina. Actualment això s’aconsegueix gràcies al làser excímer que produeix una fotoablació de l’estroma cornial en relació a la potència del defecte refractiu.

INDICACIONS

És indispensable per a operar qualsevol defecte de refracció que el pacient tingui més de 21 anys i que el defecte porti com a mínim dos anys estabilitzat (especialment en el cas dels miops).
Per a l’examen preoperatori per avaluar si el pacient és candidat a la cirurgia cal que aquest hagi deixat d’utilitzar lents de contacte, en cas d’ésser-ne usuari, 15 dies abans de l’exploració.
a)- Miopia: Tenint en compte que, en aquest cas, l’objectiu és aconseguir un aplanament de la còrnia, el làser haurà de reduir-ne el gruix no sobrepassant mai les 250 micres de gruix cornial. Per aquesta raó, si el pacient presenta una còrnia prima o una potència miòpica elevada, és possible que la intervenció amb làser no es pugui portar a terme. En general són susceptibles de tractament amb làser les miopies de fins a 7-8 diòptries depenent de tots els punts esmentats.
b)- Hipermetropia: El làser en la hipermetropia actua encorbant la còrnia. Per això el seu gruix no té tanta influència com en el cas de la miopia. No obstant, està comprovat que tant la qualitat de visió com el límit de diòptries que poden ésser tractades amb làser no han de superar les 4-5. La recuperació visual és un xic més lenta que en la miopia.
c)- Astigmatisme: La correcció de l’astigmatisme es pot portar a terme tant en els casos purs com en els associats a qualsevol dels defectes anteriorment esmentats.

TÈCNICA QUIRÚRIGICA

És una intervenció ambulatòria que es realitza de forma monocular o bilateral en el mateix acte quirúrgic sota anestèsia local, és a dir, mitjançant la instil·lació de gotes anestèsiques damunt la superfície de l’ull únicament, associat a algun tranquil·litzant per via oral si l’estat d’ansietat del pacient ho fa necessari. La cirurgia és absolutament indolora. Existeixen dues tècniques:

LASIK

Per mitjà d’un microqueràtom o amb un làser de femtosegon se separa una fina làmina de la còrnia (anomenada flap) per tal d’aplicar a continuació el làser damunt l’estroma d’aquesta. Posteriorment es recol·loca la llengüeta cornial sense suturar i es dóna per finalitzat el procediment. La duració aproximada de la intervenció és d’uns 5 minuts per ull.
El pacient surt de la clínica uns minuts més tard i pot fer una vida normal passades unes hores malgrat que la visió definitiva no s’estabilitzi fins 1-3 dies desprès de la cirurgia.
Tot i que s’han descrit complicacions durant l’acte quirúrgic, són excepcionals amb la tecnologia actual i llur incidència no sobrepassa el 0,5%.
Les mesures d’asèpsia i cobertura antibiòtica fan quasi impossible la presentació d’infeccions.

Son las principales técnicas de cirugía refractiva con láser

A l’esquerra PRK, el làser s’utilitza desprès de treure l’epiteli. A la dreta Lasik, desprès d’aixecar un flap, s’aplica el làser.

PRK

Mitjançant un ganivet oftàlmic o una esponja, ajudats amb una solució d’alcohol, es treu l’epiteli de la còrnia de la zona que hem de tractar. És llavors quan s’aplica el làser damunt de la llera obtinguda. En darrer lloc es col·loca una lent de contacte terapèutica fins que es produeix la repitelització cornial, cosa que té lloc passats uns 3-4 dies.
La cirurgia és indolora però el postoperatori immediat dels dos primers dies pot presentar dolor ocular i molèsties. La visió, amb aquesta tècnica, pot tardar més temps en ésser perfecta. Tanmateix no requereix la realització d’un flap amb la qual cosa s’evita un pas de la cirurgia i possibles problemes per traumatismes en el futur.

POSTOPERATORI

El pacient podrà efectuar vida normal passades unes hores de la intervenció si bé haurà d’evitar ambients carregats (sobretot fum) i no podrà conduir vehicles fins que la seva visió ho permeti (entre 24-48 hores). Igualment (i el més important) no podrà fregar-se els ulls durant els primers 15 dies i haurà de posar-se unes gotes d’antibiòtic i antiinflamatoris durant una quants dies. Atès que aquesta intervenció produeix un cert grau de sequedat al principi, també caldrà la instil·lació de llàgrimes artificials durant un període de dos a sis mesos.
Durant els primers dies es pot presentar de forma excepcional, algun grau de “boirina” a la nit que desapareix passats uns dies. És més freqüent en els defectes elevats.
El resultat definitiu s’ha d’avaluar als 6 mesos i si excepcionalment queda un petit defecte residual es pot reoperar sense problemes sempre que el gruix cornial restant ho permeti.

 

Aspecte d’un ull desprès d’ésser operat amb tècnica LASIK. El tall del flap és pràcticament imperceptible.

Aquesta web usa cookies per a millorar la teva experiència